Phương án mới giải tỏa nhà ổ chuột ven kênh rạch tại TP.HCM