Chủ tịch WEF: Bạn chỉ thành công khi những người khác cũng làm tốt